European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Vendimet e
Gjykatave
 BreadCrumbTrailer Procedura gjyqësore Penale

Gjykata e Qarkut në Mitrovicë

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
25 maj 2012 P.nr.43/2010 English | Shqip
24 korrik 2012 Ap-Kz no. 129/2012 English | Shqip
23 prill 2012 P.no. 04/2011 English | Shqip
10 qershor 2010 P. nr. 24/09 English | Shqip | Srpski
04 gusht 2010 P.nr. 16/2009 English | Shqip | Srpski
01 shtator 2010 P. nr. 25/10 English | Shqip
16 shtator 2010 P nr. 127/2008 English | Shqip
07 tetor 2010 P.nr. 17/09 English | Shqip
14 tetor 2010 P nr. 01/2010 English | Shqip
21 tetor 2010 P. Nr. 40/08 English | Shqip
01 nëntor 2010 P. nr. 123/08 English | Shqip
08 nëntor 2011 P. nr. 22/2010 English | Shqip
13 tetor 2011 P.nr. 45/2010 English | Shqip | Srpski
13 korrik 2011 P. Nr. 46/10 English | Shqip
01 mars 2012 P. nr. 06/2011 English | Shqip
29 gusht 2010 P.No. 70/08 English | Shqip
08 qershor 2010 P. Nr. 70/07 English | Shqip | Srpski
27 maj 2010 P nr. 31/09 English | Shqip | Srpski
16 shkurt 2010 P Nr. 215/07 English | Shqip | Srpski
19 nëntor 2009 P. nr. 134/08 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2012 P 26/2011 English | Shqip
29 gusht 2012 P. 27/2011 English | Shqip
09 gusht 2012 P.no. 10/12 English | Shqip
16 shkurt 2012 K. nr. 33/2010 English | Shqip | Srpski
29 dhjetor 2010 P.nr. 63/09 English | Shqip
18 shkurt 2010 P Nr. 349/07 English | Shqip | Srpski

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu