European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Vendimet e
Gjykatave
 BreadCrumbTrailer Procedura gjyqësore Civile

Gjykata e Qarkut në Prishtinë

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
13 dhjetor 2012 AC 262/2011 English | Shqip | Srpski
23 tetor 2012 Ac.nr. 1328/2011- English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1334/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1330/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1340/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1351/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1338/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1341/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1331/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1329/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1335/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1327/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1333/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1339/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1332/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1325/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1337/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1326/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1336/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1324/2011 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu