Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata e Qarkut në Prizren

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
07 dhjetor 2012 P.no.215/11 English | Shqip
20 shtator 2012 P.Nr. 288/11 English | Shqip
11 janar 2012 P.no. 184/11 English | Shqip
18 nëntor 2011 Ap.no 160/2011 English | Shqip
10 nëntor 2011 P.no.11/10 English | Shqip | Srpski
02 gusht 2011 P.No. 134/11 English | Shqip | Srpski
06 korrik 2011 P 09/10 English | Shqip
03 mars 2011 KP 55/11 English | Shqip
08 shkurt 2011 P.No. 164/10 English | Shqip
07 dhjetor 2010 Ap. 156/10 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.