Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Gjykata e Apelit

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
05 dhjetor 2013 AC.nr.3560/2012 English | Shqip | Srpski
18 tetor 2013 Ac. nr. 3500/2012 English | Shqip | Srpski
09 shtator 2013 AC 5361/2012 English | Shqip | Srpski
02 gusht 2013 AC.nr.1496/2012 English | Shqip | Srpski
30 maj 2013 AC.NR.5147/2012 English | Shqip
12 mars 2013 AC. nr. 3905/2012 English | Shqip | Srpski

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.