Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Gjykata Komunale e Gllogocit

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
27 dhjetor 2012 C.No. 292/2009 English | Shqip
01 gusht 2012 C.No. 284/07 English | Shqip
01 gusht 2012 C.No. 159/07 English | Shqip
01 gusht 2012 C.nr. 77/08 English | Shqip
01 gusht 2012 C.nr. 283/07 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.