Vesti

EULEX i Kosovski Institut Pravde predstavljaju drugi izveštaj o nadgledanju sudskih pretresa od strane građana

14. juni 2022. god.

Dana 14. juna, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i njen partner Kosovski Institut Pravde (KIP) predstavili su izveštaj “Pravosuđe u očima građana, drugi izvešaj o nadgledanju sudskih pretresa od strane građana”.

Izveštaj je deo EULEX-ovog projekta “Izgradnja poverenja u pravosudni sistem i unapređenje ostvarivanja ljudskih prava kroz laičko nadgledanje suđenja”, koji je usredsređen na načelo da se glavni pretres održava na sudu otvoren za javnost onako kako je predviđeno kosovskim zakonodavstvom.

Drugi izveštaj o nadgledanju sudskih pretresa od strane građana predstavlja ključne nalaze nadgledanja 500 krivičnih suđenja koje je obavljeno širom Kosova u periodu januar – februar 2022. od strane 20 laičkih posmatrača zajedno sa preporukama KIP-a za kosovski pravosudni sistem.

Putem ove aktivnosti nadgledanja, laički posmatrači – izabrani među građanima bez prethodnog pravnog iskustva i obučeni od strane KIP-a i EULEX-a o ključnim konceptima sudskih postupaka i nadgledanja suđenja – su iskoristili pravo svakog građanina na Kosovu da prisustvuje javnim pretresima i tako iskusili odgovor iz prve ruke o tome kako funkcionišu pravosudne institicije.

Hubert van Eck Koster, šef EULEX-ovog odeljenja za nadgledanje predmeta, istakao je važnost ove inicijative za povećanje institucionalne odgovornosti i izgradnju poverenja ljudi u pravosudni sistem. “Srž projekta je mogućnost premošćavanja jaza između građana i pravosuđa, a javna suđenja su suštinski element načela pravičnog suđenja što u krajnjoj liniji vodi ka povećanju odgovornosti i transparentnosti pravosudnog sistema”, rekao je van Eck Koster.

Predstavljajući preporuke izveštaja, Gzim Shala, programski menadžer/viši pravni istraživač KIP-a je istakao važnost jačanja nadgledanja pravosuđa, ističući kako je: „ključno nastaviti sa podizanjem svesti o pravu, ne samo medija i civilnog društva, već i laičkih građana da nadgledaju pravosudni sistem. Ostvarujući ovo osnovno pravo, građani zaista pružaju suštinski doprinos odgovornosti pravosuđa prema celom društvu“.

Ključni nalazi laičkog nadgledanja pokazuju da su, u krivičnoj oblasti, sudovi na Kosovu gotovo u potpunosti transparentni. Štaviše, većina laičkih posmatrača ocenila je iskustvo kao pozitivno i potvrdila da je ono imalo pozitivan uticaj na njihovo mišljenje o pravosudnom sistemu na Kosovu. Lični uvid o tome kako se poštuju ljudska prava i slobode tokom suđenja omogućio im je da steknu poverenje u rad pravosuđa. 

Nadgledanje suđenja obavljeno je u Osnovnim sudovima u Prištini, Mitrovici, Peći, Đakovici, Prizrenu, Uroševcu i Gnjilanu, kao i u dva ogranka u Štrpcu I Lipljanu.

Od 500 sudskih pretresa, održano je i nadgledano 417 pretresa krivičnih suđenja, a 1053 osumnjičena su optuženi za 661 različito krivično delo. 

Maja meseca 2020., KIP je objavio izveštaj “Pravosuđe u očima građana” kao deo prve faze projekta koji finansira EULEX, a koji se sprovodi od oktobra 2019. do marta 2020.