Nadgledanje

Nadgledanje

Nadgledanje

Stub za nadgledanje nadgleda odabrane predmete i suđenja u okviru kosovskog pravosuđa, usredsređujući se na predmete kojima se EULEX bavio tokom svog prethodnog mandata koji je okončan polovinom juna meseca 2018. godine i koji su nakon toga preneseni na lokalno pravosuđe, kao i na druge predmete koji mogu uticati na evropski put Kosova. Da bi to postigla, Misija održava Jedinicu za nadgledanje predmeta koja ocenjuje funkcionisanje kosovskog pravosuđa u pogledu proceduralne, zakonske i usklađenosti u smislu poštovanja ljudskih prava. Ova ocena se vrši snažnim sistemskim i tematskim nadgledanjem odabranih predmeta kroz celi lanac krivično-pravnog sistema, na policijskom, tužilačkom i sudskom nivou. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2021. godine, EULEX-ovi službenici za nadgledanje pratili su 1054 sudske rasprave u 319 krivičnih i građanskih predmeta, uključujući predmete visokog profila, predmete ratnih zločina, predmete rodno zasnovanog nasilja, predmete zločina iz mržnje, predmete korupcije i predmete na kojima je ranije radio EULEX. Iz ovog snažnog nadgledanja proizašla su četiri izveštaja sa nalazima i preporukama za kosovske organe, koje imaju za cilj rešavanje utvrđenih nedostataka i unapređenje pravosudnog sistema. Misija je u maju 2021. godine objavila specijalan izveštaj o uticaju pandemije COVID-19 na vladavinu prava na Kosovu.

Takođe Stub za nadgledanje podržava napore Korektivne službe Kosova (KSK) da razvije profesionalni tim višeg rukovodstva kroz nadgledanje, praćenje i savetovanje. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2021. godine službenici Korektivne jedinice EULEX-a obavili su oko 660 terenskih poseta različitim korektivnim ustanovama i održali stotine sastanaka sa osobljem KSK-a u njenom sedištu, kako bi podržali upravu KSK-a u rešavanju strateških pitanja. EULEX takođe pomaže korektivnoj službi Kosova u jačanju njenih kapaciteta za suzbijanje neprimerenog ometanja i preferencijalnog postupanja sa zatvorenicima, i za usredsređivanje na rehabilitaciju zatvorenika i sprečavanje ponovnog prestupanja. Pored toga, Korektivna jedinica EULEX-a je podržala KSK u reviziji uredbe o čuvanju hospitalizovanih zatvorenika, radi poboljšanja standarda bezbednosti i sigurnosti KSK-a i nadgledala 72 bolničkih pratnji zatvorenika visokog profila od 15. juna 2018 do 14. juna 2021. godine.

Pored toga, viši policijski savetnik EULEX-a na severu Kosova savetuje Regionalnu upravu Policije Kosova za sever i četiri policijske stanice pod njenom komandom o brojnim pitanjima koja se odnose na pružanje policijskih usluga, uključujući saradnju policije i tužilaštva i planiranje operacija.