MA THUAJ ME KOHË

MA THUAJ ME KOHË

Poster

Broshura

Komunikatë për Media

Artikujt

Filluan ligjëratat nëpër shkolla si pjesë e fushatës “Ma thuaj me kohë”

Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit e fillon fushatën mediatike “Ma thuaj me kohë”

Video incizimet

Thënjet e fushatës

Porositë nga fushata