Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Themelore e Gjilanit

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
11 nëntor 2015 PKR 135/2015 English | Shqip | Srpski
05 dhjetor 2013 PRK 56/2013 English | Shqip | Srpski
16 tetor 2013 PKR 53/13 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.