Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Themelore e Pejës

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
03 mars 2015 P267/2012 TJ English | Shqip
14 qershor 2014 P.no. 86/13 English | Shqip
14 qershor 2013 P.no. 359/12 English | Shqip
14 qershor 2013 P 86/2013 TJ English | Shqip | Srpski
14 qershor 2013 P.nr. 359/12 TJ English | Shqip | Srpski
23 maj 2013 P346/2012 English | Shqip
23 janar 2013 P.nr. 38/12 English | Shqip
23 janar 2013 P 38/2012 Trial Judgment English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.