Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Themelore e Ferizajt

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
06 tetor 2016 Pkr 194.15 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
06 tetor 2016 Pkr 194.15 Trial Judgment English | Shqip
29 prill 2015 P250/2013 TJ English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.