Lajme

Raporti i EULEX-it për Monitorimin e Drejtësisë

24 nëntor 2022

EULEX-i e prezanton Raportin e tij për Monitorimin e Drejtësisë, që e përfshin periudhën prej muajit nëntor 2021 deri në shtator 2022. Ky raport përfshin gjetje dhe rekomandime specifike për autoritetet kosovare lidhur me disa çështje sistematike dhe tematike, përfshirë anti-korrupsionin, ndjekjen penale të rasteve të terrorizmit, krimet kundër gazetarëve, krimet sipas të drejtës ndërkombëtare, dhunën në baza gjinore, si dhe drejtësinë për të mitur.

Lexoni raportin: Raporti i EULEX-it për Monitorimin e Drejtësisë