Fillimi  BreadCrumbTrailer Zyra për Komunikim dhe Media  BreadCrumbTrailerLajme  BreadCrumbTrailerPunëtori për hetimin dhe ndjekjen penale...

Punëtori për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të dhunës në familje.

29 maj 2015

Më 28 dhe 29 maj, prokurorët dhe pjesëtarët e Policisë së Kosovës (PK) kanë marrë pjesë në një punëtori dyditore me temën “Përgjigja e policisë dhe e prokurorëve ndaj dhunës në familje në Kosovë”, e organizuar nga EULEX-i.

Shefi i Misionit të EULEX-it, Gabriele Meucci, foli në fillim për rolin e sundimit të ligjit në përgjigje ndaj dhunës në familje: “Për shkak të privacisë që e ka njësia e familjes është e vështirë të vërehet dhe të ketë përgjigje ndaj dhunës në familje. Institucionet e sundimit të ligjit luajnë një rol të rëndësishëm në përgjigje ndaj dhunës në familje, duke e përfshirë edhe sigurimin që viktimat të kenë qasje në drejtësi dhe se kryesit e veprave të mos e gëzojnë pandëshkueshmërinë  për veprimet e tyre.”

Gjatë fjalës hyrëse, Zëvendësministri i Drejtësisë, Lirak Çelaj, theksoi për rëndësinë që e ka draft raporti, “gjetjet e draft raportit të paraqitura sot do të shërbejnë si një bazë e mirë për hartimin që është në vijim të strategjisë nacionale kundër dhunës në familje.”

Martin Cunningham, Zëvendësshef i sektorit për Fuqizim, Maria van der Hart, Këshilltare mobile në Departamentin për Fuqizimin e Policisë, dhe Nicola Brassil, ekspert për çështje gjinore, i kanë paraqitur rezultatet e gjetjeve të tyre në këtë punëtori. Gjetjet e tyre ishin paraqitur në një dokument punues në të cilin ishte vlerësuar gjendja aktuale në Policinë e Kosovës dhe në Prokuroritë Themelore në Kosovë. Në dokument është komentuar aplikimi i praktikave të mira nga institucionet për luftimin e dhunës në familje dhe janë dhënë rekomandimet për Policinë e Kosovës, Prokuroritë Themelore të Kosovës, EULEX Kosova, dhe palëve tjera me interes për mënyrën e përmirësimit të përgjigjeve të tyre ndaj dhunës në familje në Kosovë. “Rekomandimet që do të dalin nga gjetjet e mëtejme prej diskutimeve të kësaj punëtorie do të përfshihen në raportin përfundimtar,” shpjegoi Martin Cunningham, Zëvendësshef i sektorit për Fuqizim. 

Naim Rexhepi, Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm për Operacione të Policisë, e çmoi hulumtimin e paraqitur gjatë kësaj punëtorie. ”Mbështetja këshillëdhënëse e EULEX-it është shumë e rëndësishme në fuqizimin e performancës së PK-së në luftimin e dhunës në familje në Kosovë. Rezultatet e hulumtimit përmbledhin të dhëna të rëndësishme përkitazi me nivelin e dhunës në familje në Kosovë të cilat do të shfrytëzohen për hartimin aktual të Strategjisë Kombëtare 2016-2021 kundër Dhunës në Familje.”

Arben Ismajli, prokuror nga Gjilani, konstatoi se: “Hulumtimi dhe shkëmbimi i përvojave gjatë kësaj punëtorie i kanë shtuar vlerë përpjekjeve tona të vazhdueshme nga policia dhe prokuroria, veçanërisht në rritjen e besimit të qytetarëve për raportimin e rasteve të dhunës në familje.” 

Prapa

Zyra për Komunikim dhe Media