Komunikata për Shtyp

Komunikata për Shtyp

Aktgjykim për një rast të ushtrimit të ndikimit në bashkëkryerje

05 shkurt 2015

Dje në Gjykatën Themelore të Prishtinës, dy të pandehurit H.T. dhe B.D. u dënuan për veprën Ushtrim i ndikimit në bashkëkryerje në shkelje të Neneve 345 (1) dhe 23 të KPK 2003. 

Ky rast përfshinte pretendimin se dy të pandehurve u ishte ofruar dhe kishin pranuar përfitim të padrejtë prej 200,000 EUR në këmbim të pajtimit për të ushtruar ndikim të padrejtë lidhur me vendim-marrjen e personave zyrtarë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit përpara ceremonisë së ofertimit, e cila është mbajtur më 20.05.2009 për privatizimin e një sipërfaqeje të tokës bujqësore afër fshatit Muzakaj. Secili prej të pandehurve u dënua me burgim prej pesëmbëdhjetë (15) muaj, si dhe është marrë vendimi për konfiskimin e shumës prej 200,000 eurove. Rasti është ndjekur nga një prokuror ndërkombëtar i PSRK-së. Të gjitha palët kanë të drejtë ankese.