Komunikata për Shtyp

Komunikata për Shtyp

Lirohet një i pandehur në Pejë

06 mars 2015

Më 3 mars 2015, një trup gjykues i përbërë nga dy gjyqtarë ndërkombëtarë dhe një gjyqtar vendas, pas shqyrtimit gjyqësor kryesor të mbajtur në Gjykatën Themelore të Pejës, e shfajësuan të pandehurin K.H. në lidhje me veprën penale Vrasje e Rëndë. Trupi gjykues vlerësoi se ekzistonin rrethana, të cilat e përjashtonin përgjegjësinë penale të pandehurit dhe nuk ishte vërtetuar që i akuzuari e kishte kryer veprën për të cilin akuzohej. 

Incidenti i pretenduar ndodhi në gusht 2006, në fshatin Banjë afër Pejës. Fillimisht i akuzuari ishte gjykuar dhe liruar nga Gjykata e Qarkut e Pejës më 2007. Prokurori ushtroi ankesë në vitin 2009, ndërsa Gjykata Supreme e Kosovës urdhëroi rigjykim. Rigjykimi filloi në vitin 2012, por i pandehuri kishte ikur dhe nuk mori pjesë në gjykim. Një gjyqtar ndërkombëtar lëshoi urdhër për arrestimin e tij. I pandehuri u arrestua dhe rigjykimi filloi në vitin 2014. 

Rasti është ndjekur penalisht nga një prokuror i Kosovës nga Prokuroria e Shtetit në Pejë. Aktgjykimi me shkrim do të shpallet brenda tridhjetë ditëve. Të gjitha palët kanë të drejtë ankese.