Naslovna  BreadCrumbTrailerOdsek za jačanje

Odsek za jačanje

Nadgledanje, Podučavanje i Savetovanje

Odsek za jačanje u punoj saradnji sa drugim akterima EU pruža podršku visokoj upravi kosovskih institucija vladavine prava u njihovom napretku ka održivosti i odgovornosti. U suštini ima za cilj da dalje ojača lanac krivičnog pravosuđa sa naglaskom na borbi protiv političkog uplitanja, kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje, uključujući i nadgledanje izabranih kosovskih predmeta i pruža podršku dijalogu između Beograda i Prištine u vidu pomoći u sprovođenju preostalih sporazuma proizašlih iz dijaloga u oblasti vladavine prava.

Odsek za jačanje blisko sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Policijom Kosova, Carinom Kosova, Ministarstvom pravde, Sudskim savetom Kosova, Tužilačkim savetom Kosova, kao i sa Kazneno-popravnom službom Kosova. 

Odsek nadgleda odredjene kosovske predmete teških krivičnih dela, kao što korupcija, organizovani kriminal, međuetnička krivična dela i ratni zločini kroz lanac krivičnog pravosuđa i pruža savet u krivičnom gonjenju i istrazi u tim predmetima.

Pored toga, ovo odelenje pruža strukturnu podršku kako bi se dalje razvili kapaciteti i sposobnosti Sudskog saveta Kosova i Tužilačkog saveta Kosova. Odsek svojim mobilnim kapacitetima pruža podršku Kazneno-popravnoj službi Kosova, kako bi se usredsredila na rad sa zatvorenicima visokog profila, zatvorima i pritvornim centrima, uključujući i Pritvorni centar u Mitrovici.

Odsek pruža podršku visokoj upravi Policije Kosova, kao i mobilni kapacitet za rešavanje strukturalnih i organizacionih nedostataka u policiji u cilju poboljšanja borbe protiv teškog kriminala,terorizma, korupcije, organizovanog kriminala i specijalizovane jedinice.

Odsek pruža nadgledanje, podučavanje i savetovanje Regionalnoj komandi za Sever Policije Kosova i njenim stanicama. Nadgleda i pruža pomoć Graničnoj policiji Kosova/Carini Kosova u sprovođenju kosovskih strategija za IUG i migracije, uključujući slobodu kretanja i sporazume IUG-a i zajedničke aktivnosti sa FRONTEX-om.

Odsek za jačanje pruža podršku Agenciji za civilnu registraciju u sprovođenju sporazuma proizašlih iz dijaloga između Beograda i Prištine. 

Odsek za jačanje se sastoji od četiri jedinice: Savetodavna jedinica za pitanja policije i granice, Savetodavna jedinica za unutrašnja pitanja, Savetodavna jedinica za pravosuđe i kazneno-popravnu službu.

Šef Odseka za jačanje je Martin Cunningham.