Vesti

Smanjivanje jaza u zastupljenosti žena u rukovodstvu je i dalje izazovno, ali apsolutno neophodno

04. decembar 2018. god.

Alexandra Papadopoulou, šefica Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu

U jesen 2016. godine, preuzela sam dužnost na čelu misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Nikada neću zaboraviti koliko sam bila motivisana i inspirisana kada sam prvi put ušla u zgradu EULEX-a. Za mene nije bilo staklenog plafona, čak ni u često dominantnom muškom sektoru, poput civilnih misija ZBOP EU (Zajednička bezbednosna i odbrambena politika). Nažalost, ovo nije uobičajeno.

Rodna ravnopravnost je i dalje ogroman izazov kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Svi glavni indikatori i dalje ukazuju na situacije za koje se – generalno – ispostavlja da nisu od velike koristi ženama u smislu ravnopravnog pristupa resursima i mogućnostima. Nažalost, često zbog svojstvenih izazova u njihovom radu, ni civilne misije EU nisu izuzetak.

Pre osamnaest godina, usvajanje Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN-a predstavljalo je revolucionarni razvoj, prepoznajući po prvi put jedinstveno iskustvo žena u ratu i sukobima i naglašavajući značaj učešća žena u rešavanju sukoba, kako bi se stvorili i održali uslovi za dugotrajan i održiv mir.

Za kreatore politika u oblasti međunarodnog održavanja mira i izgradnje mira, Rezolucija 1325 postala je prekretnica za priznavanje ključne uloge žena u postizanju mira i rešavanju sukoba, postavivši temelje za priznanje i uključivanje žena kao graditelja mira, kao i za sistematsku integraciju perspektive rodne ravnopravnosti u međunarodne mirovne operacije i misije. Danas, mandat gotovo svih misija obuhvata uključivanje aspekta rodne ravnopravnosti. Isto važi i za EULEX. Međutim, sprovođenje Rezolucije 1325 ima svoje izazove, koje treba u kontinuitetu i odlučno rešavati.

I dok politike EU pozivaju na veću zastupljenost žena na svim nivoima odlučivanja i na svim funkcijama na terenu, zastupljenost žena u civilnim misijama EU je nažalost i dalje niska. Primera radi, u EULEX-u žene čine samo četvrtinu osoblja, i samo 23% menadžerskih pozicija popunjuju žene. Ovi brojevi veoma jasno pokazuju da, uprkos jasnoj posvećenosti političkog rukovodstva EU, institucija EU, kao i svih zemalja članica EU postizanju rodne ravnopravnosti, žene i dalje zaostaju za muškarcima kada je reč  o njihovoj zastupljenosti, posebno na rukovodećim pozicijama.

Priznajući da i dalje treba još mnogo toga da se uradi u ovom pravcu, u protekloj deceniji urađeno je dosta toga na izradi strategija i akcija za bolje integrisanje rodne perspektive u naš rad na terenu. Unapređenje rodne ravnopravnosti – unutar EULEX-a – i van njega – radeći uz kosovske institucije – deo je našeg svakodnevnog rada. I već smo vidimo rezultate uvođenja politike integrisanja rodne ravnopravnosti u praksu, posebno u sektorima vladavine prava, kao što su Policija Kosova i Kazneno-popravna služba Kosova (KPSK). I moramo pohvaliti ove službe za njihove kontinuirane napore u tom pogledu.

Izgradnja inkluzivnih institucija vladavine prava

Kosovo je već preduzelo značajne korake ka rodnoj ravnopravnosti uspostavljanjem sveobuhvatnog i naprednog pravnog okvira, koji je opširno usklađen sa međunarodnim i evropskim standardima. Ovo podrazumeva Zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se zahteva 50% zastupljenosti žena i muškaraca na svim nivoima pozicija odlučivanja, uključujući i politiku i javne institucije. Usvojeni su i Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Trenutno, lokalni organi rade na izradi Sveobuhvatnog programa za rodnu ravnopravnost, uključujući jedan stub usredsređen na žene, mir i bezbednost, koji se smatra nastavkom prethodnog Akcijskog plana Kosova za Rezoluciju 1325.

Međutim, kao i u drugim zemljama širom sveta, implementacija ovih zakona je često spora i nepotpuna. Stereotipne rodne norme su i dalje prisutne u mnogim institucijama, a to stvara prepreke ženama da napreduju u svojoj karijeri, posebno na nivou višeg rukovodstva. Žene se i dalje suočavaju sa strukturalnim i nevidljivim preprekama prilikom pristupanja visokim pozicijama. Žene su naročito nedovoljno zastupljene u sektorima bezbednosti i vladavine prava, koje veliki deo društva ne smatra za žene pogodnim oblastima rada.

Zajednički rad sa institucijama Kosova na unapređenju pozicije žena

U proteklih deset godina, EULEX je blisko sarađivao sa institucijama Kosova kako bi se prevazišle ove prepreke i kako bi se zaposlenima pomoglo da unaprede svoju karijeru i postignu svoj pun potencijal. Naša saradnja sa Kazneno-popravnom službom Kosova je primer toga. KPSK je dobar primer toga kako su kontinuirani izazovi sa kojima se žene suočavaju na svom radnom mestu identifikovani i rešeni konkretnim merama poput osnivanja Udruženja žena. Uz punu podršku najviše uprave KPSK-a, Udruženja žena ima za cilj promovisanje rodne ravnopravnosti, unapređenje pozicije žena u kazneno-popravnoj službi i pružanje mogućnosti za profesionalni razvoj ženskog osoblja.

Snažno verujući u ove ciljeve, EULEX je posvećen daljem pružanju pomoći KPSK-u u podržavanju ovakvih napora, kroz organizovanje programa mentorstva i prilagođenih kurseva obuke namenjenih ženama službenicama. Misija će takođe nastaviti svoj konstruktivni dijalog sa upravom KPSK-a o uključivanju perspektive rodne ravnopravnosti. Konačni cilj naših zajedničkih napora jeste da se stvori inkluzivnije okruženje i da se podstakne kultura rada u kojoj žene mogu postići uspeh.

Kazneno-popravna služba Kosova je primer toga. Policija radi u istom pravcu, kao i pravosudni sistem – institucije koje se takođe suočavaju sa dodatnom odgovornošću da rade na slučajevima seksualnog zlostavljanja i nasilja u porodici, odnosno zla koje se mora iskoreniti u svim društvima.

I dalje se nadam da je rodno raznovrsno rukovodstvo moguće. Pomažući institucijama da napredovanje u postizanju rodne ravnopravnosti učine jednim od svojih prioriteta, značajno doprinosimo izgradnji i očuvanju inkluzivnog i koherentnog društva, svesni činjenice da uključivanje perspektive rodne ravnopravnosti obuhvata i utiče na oba roda.

Na svima nama je da zajedno preduzmemo odgovornost za rad na unapređenju rodne ravnopravnosti i smanjenju jaza u zastupljenosti žena u rukovodstvu. To je pravi izazov. A način na koji mu treba pristupiti jeste da udvostručimo svoje napore i ojačamo našu odlučnost.