Vesti

EULEX i akademija pravde organizuju zajednički okrugli sto za tužioce i sudije o usklađivanju izmena i dopuna Zakona o krivičnom postupku sa Zakonom o maloletničkom pravosuđu

07. februar 2023. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i akademija pravde organizovali su 7. februara okrugli sto za 24 tužilaca i sudija o usklađivanju novih izmena Zakona o krivičnom postupku Kosova (ZKP) sa posebnim odredbama Zakona o maloletničkom pravosuđu.

Ova diskusija imala je za cilj podizanje svesti među tužiocima i sudijama specijalizovanim za maloletničko pravosuđe o potrebi za analizom konfliktnih pitanja koja proizilaze iz novih izmena i dopuna ZKP. Ove izmene, koje se tiču pitanja kao što su obavezna odbrana, prava oštećenog lica ili žrtve, razgovor i davanje iskaza u pretpretresnom postupku, stupiće na snagu u februaru.

U svetlu ovih predstojećih zakonskih izmena, diskusija za okruglim stolom bila je usmerena na utvrđivanje mogućih praktičnih rešenja za primenu ova dva zakona, postavljajući pitanje da li Zakon o maloletničkom pravosuđu treba smatrati lex specialis i da li mu treba dati prioritet kada je u suprotnosti sa ZKP.

Viša službenica Akademije pravde za razvoj i obuku za kontinuirani program, Teuta Seljmanaj, objasnila je kako je tema diskusije za okruglim stolom identifikovan na osnovu specifičnog zahteva tužilaca i sudija i zahvalila se EULEX-u na podršci u razvoju ove prilike za diskusiju.

Diskusiju za okruglim stolom vodili su glavni tužilac Osnovnog tužilaštva u Prizrenu, Admir Šalja, koji je takođe bio član Komisije za izradu izmena ZKP, i tužilac u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici, Špetim Peci.

Glavni tužilac Šalja se posebno usredsredio na izmene u novom ZKP koje se tiču prava žrtava, objašnjavajući kako su neke od novouvedenih izmena zasnovane na pristupu usredsređenom na žrtve, i jačaju autoritet tužilaca u cilju boljeg poštovanja prava žrtava.

Tužilac Peci je istakao značaj razmene mišljenja i iskustava među predstavnicima pravosuđa koji će u svom svakodnevnom radu morati da se suoče sa izazovima prouzrokovanim nedoslednostima ZKP i posebnih odredbi Zakona o maloletničkom pravosuđu. „Postoje mnoge razlike koje treba rešiti, bilo promenom posebnih odredbi Zakona o maloletničkom pravosuđu ili izdavanjem administrativnih uputstava za pojašnjenje primene zakona“, kazao je Peci.

Ova diskusija za okruglim stolom bila je deo niza aktivnosti planiranih u okviru EULEX-ovog projekta „Jačanje profesionalnih kapaciteta tužilaca i saradnje između policije i tužilaštva u krivičnim istragama“. Misije je, u decembru u okviru istog projekta, organizovala obuku za advokate o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Kosova.