Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Gjykata Themelore e Prishtinës

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
25 nëntor 2013 C. no. 301/08 English | Shqip | Srpski
19 gusht 2013 CN.nr. 249/13 and CN.nr. 467/2013 English | Shqip
30 korrik 2013 CN.nr. 249/13 and CN.nr. 467/2013 English | Shqip
17 prill 2013 C. no. 2147/09 English | Shqip | Srpski
26 shkurt 2013 C.nr.2724/2006 English | Shqip | Srpski

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.