Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Gjykata Themelore e Ferizajt

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
09 maj 2013 C.nr.133/2009 & C.nr.148/2009 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.