Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Gjykata e Qarkut në Prishtinë

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
23 tetor 2013 Ac.nr. 1327/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1335/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1329/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1336/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1326/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1337/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1325/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1332/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1339/2011 English | Shqip
23 tetor 2013 Ac.nr. 1333/2011 English | Shqip
13 dhjetor 2012 AC 262/2011 English | Shqip | Srpski
23 tetor 2012 Ac.nr. 1331/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1341/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1338/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1351/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1340/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1324/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1330/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1334/2011 English | Shqip
23 tetor 2012 Ac.nr. 1328/2011- English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.