Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata e Qarkut në Prishtinë

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
03 dhjetor 2012 Ap.-Kz. 116/12 English | Shqip
21 nëntor 2012 P. no. 71/12 English | Shqip
11 maj 2012 P. 408/11 English | Shqip | Srpski
02 maj 2012 P. 425/11, Klecka case
Judgments
English | Shqip | Srpski
02 maj 2012 P. 425/11, Klecka case
Ruling on admissibility
English | Shqip | Srpski
26 gusht 2011 KA 501/11; GjPP 25/10; PPS 07/101 English | Shqip
09 dhjetor 2010 AP. No. 395/10 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.