Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata e Qarkut në Pejë

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
14 nëntor 2012 P.no. 181/12 English | Shqip
26 korrik 2012 P.nr. 542/11 English | Shqip
04 korrik 2012 P. nr. 68/12 English | Shqip | Srpski
03 maj 2012 P.nr. 214/11 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.