Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Komunale e Mitrovicës

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
19 janar 2010 P. nr. 61/09 English | Shqip | Srpski
15 maj 2009 P. Nr. 25/09 - KBr. 25/09 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.