EULEX Campaigns

Kampanja Probacione Službe Kosova

23. juni 2023. god.

Misija Probacione službe Kosova

Izjava ministarke pravde Kosova o Probacionoj službi Kosova

Rad Probacione Službe Kosova sa uslovno otpuštenim licima

Rehabilitacija je krajnji cilj svake kazne zatvora

Mere diversiteta, a ne sudski postupak

Alternativne Mere