Naslovna  BreadCrumbTrailerO EULEX-u  BreadCrumbTrailerKRATAK ISTORIJAT EULEX-a

KRATAK ISTORIJAT EULEX-a

Zakonski osnov za rad Misije utvrđen je Zajedničkom akcijom Saveta Evropske unije 2008/12/CFSP, 04.02.2008. god. U skladu sa tim, EULEX radi u sklopu opšteg okvira Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN. Misija EULEX-a na Kosovu uspostavljena je sa opštim ciljem da podrži kosovske institucije, pravosudne organe i agencije za sprovođenje zakona oko razvoja delotvornog pravosuđa zasnovanog na vladavini prava i oslobođenog od političkog mešanja. Misija je najveća civilna misija koja je pokrenuta pod Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom (CSDP) Evropske unije.

Kada je EULEX počeo sa radom decembra 2008. godine, njegov prvi zadatak bio je da proceni prednosti i mane različitih institucija u oblasti vladavine prava. U toku prve dve godine mandata EULEX-a (2008-2010), Misija je podržavala kosovske organe vlasti kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje u svakoj komponenti vladavine prava (tj. pravosuđe, policija i carina). Kroz te aktivnosti, EULEX je pomagao kosovskim institucijama, pravosudnim organima i agencijama za sprovođenje zakona u njihovom napretku ka održivosti i odgovornosti, kao i u daljem razvoju i jačanju nezavisnog, multietničkog pravosudnog sistema, policije i carine.

EULEX je dobio i izvršna ovlašćenja u oblasti vladavine prava, posebno u vezi sa istragom i krivičnim gonjenjem teških i osetljivih krivičnih dela. Na osnovu Zakona br. 03/L-053 o nadležnosti, odabiru predmeta i raspodeli predmeta sudijama i tužiocima EULEX-a na Kosovu, EULEX-ovi tužioci su istraživali slučajeve i izvodili ih pred sud, a sudije su učestvovale u radu veća sastavljenih od većinskog broja međunarodnih sudija (veće se sastoji od 3 sudija, na osnovu kosovskog zakonodavstva). Pored toga, kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje (NPS), EULEX je podržavao svoje pandane u pravosudnom sistemu na Kosovu merama usmerenim na izgradnju kapaciteta. U prvi plan mandata EULEX-a bilo je poštovanje nezavisnosti pravosudnog sistema i uspostavljanje sudskih i tužilačkih procedura u skladu sa međunarodnim standardima.

Misija na Kosovu je produžena juna 2010. god. na period od dve godine. Njeni glavni ciljevi su ostali isti. Produžetak mandata EULEX-a iz 2012. god. propraćen je velikim smanjenjem broja zaposlenih i restruktuiranjem Misije. Misija je rekonfigurisana na dva glavna odseka: „Izvršni odsek“, koji se bavi izvršnim mandatom Misije, i „Odsek za jačanje“, koji je skoncentrisan na nadgledanje, podučavanje i savetovanje lokalnih pandana.

Uz poslednji produžetak mandata Misije juna 2014. godine, uvedene su značajne promene. Na osnovu Zakona o nadležnosti, odabiru predmeta i raspodeli predmeta sudijama i tužiocima EULEX-a na Kosovu sa izmenama i dopunama iz Zakona br. 04/L-273 (sada: Zakon o nadležnosti i kompetencijama sudija i tužilaca EULEX-a na Kosovu), sastav sudskih veća obuhvata većinu kosovskih i manjinu međunarodnih sudija. Misija ne bi preuzimala nove slučajeve i postepeno bi prenela kompetencije na kosovski pravosudni sistem. Izuzetak od toga je sever Kosova, gde će EULEX ostati zadužen za pravosudne postupke dok se u dijalogu između Prištine i Beograda, koji pomaže EU, ne pronađe rešenje za pravosuđe.

Dogovor iz juna 2014. god. predviđen je u razmeni pisama između predsednice Atifete Jahjaga i visoke predstavnice EU Ketrin Ešton, 14.04.2014. god. Postojeći mandat EULEX-a izmenjen je u skladu sa tim i dodatno je smanjen broj zaposlenih. EULEX je zadržao svoju osnovnu strukturu, tj. dva glavna odseka, „Izvršni odsek“ i „Odsek za jačanje“. Misija je dodatno dobila zadatak da pomogne u primeni sporazuma postignutih u dijalogu Beograd – Priština i sadržanih u „Prvom međunarodnom sporazumu o načelima kojima se rukovodi normalizacija odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije“, potpisanom 19.04.2013. god. Postojeći mandat EULEX-a ističe 14.06.2018. god.

Natrag