Žene u vladavini prava

„Nemoj samo da štitiš svoju ćerku, vaspitaj i svog sina! Bez podizanja svesti među dečacima i muškarcima, nemoguće je rešiti ova pitanja!” – Pročitajte priču Aylin Sozen, koja je EULEX-ov glavni tematski nadgledač predmeta rodno zasnovanog nasilja

30. novembar 2021. god.

Odnos prema kojem 1 od 3 žene koje su pretežno žrtve rodno zasnovanog nasilja na Kosovu, ukazuje na zapanjujuću potrebu da se ovo alarmantno pitanje reši kroz pristup koji obuhvata čitavo društvo, i koji uključuje ceo pravosudni sistem. Da bi doprinela tome, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) imenovala je glavnog tematskog nadgledača za predmete rodno zasnovanog nasilja, koji svakodnevno prati kako policija, tužilaštvo i sudovi postupaju u predmetima rodno zasnovanog nasilja. 

Ovo je Aylin Sozen, policajka iz Nemačke, koja se pridružila Misiji u aprilu ove godine. Od tada, ona svakodnevno prati odabrane predmete rodno zasnovanog nasilja na Kosovu: „Biramo predmete koje treba da pratimo na osnovu izveštaja koje dobijamo od policije, tužilaštva i sudova. Zatim pratimo odabrane predmete kroz celi lanac krivičnog pravosuđa. Sa našim kolegama iz oblasti vladavine prava razgovaramo o najboljim praksama i proveravamo da li postoje neka specifična pitanja koja treba rešiti“, objašnjava Aylin. 

Po prvi put je na Kosovu i po prvi put radi u međunarodnom okruženju. Međutim, s obzirom na to da Aylin ima tursko poreklo, sve joj to deluje veoma poznato: „Kultura, ljudi i neki gradovi su slični Turskoj, tako da sam se već tokom prve nedelje ovde osećala kao kod kuće.” 

Pre nego što se pridružila EULEX-u, Aylin je 19 godina radila za nemačku policiju u Severnoj Rajni-Vestfaliji. Kao nemačka policajka, oblast rodno zasnovanog nasilja za nju nije bila nepoznata teritorija pre nego što je postala glavni tematski nadgledač Misije za predmete rodno zasnovanog nasilja. „U Nemačkoj policajci, kao što sam ja, prvi su koji reaguju na sve slučajeve rodno zasnovanog nasilja, koji se prijavljuju policiji. Pored toga, ja sam bila zadužena i za procedure procene rizika za žrtve, tako da sam se u suštini svakodnevno bavila takvim pitanjima“, priseća se ona.

Dok govori o policijskom sistemu i načinu na koji je on strukturiran da reaguje na slučajeve rodno zasnovanog nasilja, Aylin nalazi dosta sličnosti između Kosova i Nemačke: „Standardi na Kosovu su visoki, Policija Kosova ima standardizovane procese, procedure za procenu rizika za žrtve, naloge za zaštitu, itd. To su isti koraci koje mi preduzimamo u Nemačkoj kada se bavimo slučajevima rodno zasnovanog nasilja.” Ono što Aylin vidi kao vrhunac na Kosovu je „Kancelarija za zaštitu i zastupanje žrtava“, sistem koji ne postoji u Nemačkoj. „Verujem da je ova kancelarija veoma korisna, jer žrtve znaju gde da potraže pomoć. Ova kancelarija takođe pomaže žrtvama da znaju svoja prava i osigurava da se maloletnim žrtvama pruži podrška i pratnja službenika za socijalnu zaštitu“, kaže Aylin.

Pošto smo skoro na pola kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, Aylin je istakla neke faktore koji dovode do rodno zasnovanog nasilja. „Društveno-ekonomski i kulturni faktori neizbežno doprinose ovoj negativnoj pojavi. Takođe je veoma važno prepoznati ulogu žena i muškaraca u društvu. Na primer, ako se muškarci ponašaju kao glavni hranitelji porodice, a žene nemaju pristup osnovnim ljudskim i ekonomskim pravima, onda to može dovesti do rodno zasnovanog nasilja, jer nema ravnoteže moći u toj vezi“, naglašava Aylin.

EULEX radi na različitim nivoima sistema vladavine prava na rešavanju predmeta rodno zasnovanog nasilja, počevši od najvišeg nivoa, odnosno pružanjem podrške i saveta u procesima izrade zakona. „Aktivno učestvujemo u radnim grupama za izradu novih Standardnih operativnih procedura (SOP). Na primer, doprineli smo izradi SOP-a o tome kako različite institucije i pružaoci usluga treba da rešavaju slučajeve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Drugi nivo angažovanja Misije je saradnja sa policijom, tužilaštvom, sudovima, nevladinim organizacijama i prihvatilištima za žrtve rodno zasnovanog nasilja“, objašnjava dalje Aylin.

Govoreći o važnosti uključivanja muškaraca u napore da se eliminiše rodno zasnovano nasilje, Aylin napominje: „Mislim da je to zapravo jedna od najvažnijih stvari. Nedavno sam čula jednu veoma lepu rečenicu: „Nemojte samo da štitite svoju ćerku, vaspitajte i svog sina!“ Bez podizanja svesti među dečacima i muškarcima, nemoguće je rešiti ove probleme

„Za postizanje jednakosti veoma je važno imati jednake mogućnosti i jednaka prava. Zato je izuzetno važno ne samo podizati svest među devojčicama i ženama da treba da imaju i da zahtevaju jednaka prava. Isto se mora uraditi među dečacima i muškarcima“, odlučno naglašava Aylin.

Pred kraj intervjua, Aylin takođe pominje kako „promena načina razmišljanja u društvu treba da se vrši sistematski, podizanjem svesti o rodnoj ravnopravnosti i uključivanjem rodnog aspekta u sve nivoe društva. Ovo je pitanje na kojem treba raditi i o kojim treba razgovarati svakodnevno. Iako su kampanje „16 dana aktivizma“ odlične i imaju uticaj, one nisu dovoljne. Napore za podizanje svesti treba ulagati svaki dan.”

Aylin nas ostavlja sa delom  svoje pozitivne energije, ponavljajući da devojčice i dečaci treba da imaju jednake mogućnosti i šanse u životu, i - što je najvažnije - da treba slobodno da biraju svoje uloge u društvu.