Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX obeležava Međunarodni dan žena - Podsticanje na napredak

08. mart 2018. god.

Danas EULEX proslavlja Međunarodni dan žena slaveći dostignuća žena u sektoru vladavine prava, kako u samom EULEX-u tako i širom Kosova. EULEX danas objavljuje knjigu ‘Žene u vladavini prava’ u kojoj su predstavljena iskustva ovih inspirativnih zena,  i na taj praktičan način ističe stabilan– mada ne i dovoljno brz – napredak žena na Kosovu ka jednakosti polova.

Kosovo je već dosta napredovalo na ovom putu. To se ogleda u nedavnim izmenama i primenama zakona koji omogućavaju finansijsku odštetu preživelim žrtvama seksualnog nasilja u sukobima. Osim toga, Forum žena sudija i tužilaca Kosova i Udruženje žena Kosovske policije kreirale su sistem podrške ženama i na taj način pokazale da su one vesnici promena u institucijama vladavine prava. Ovo su značajni koraci napred i ostali bi trebalo– kako pojedinačno tako i u okviru relevantnih institucija – da nastave da insistiraju na napretku u postizanju jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Međutim, uprkos postignutom napretku, preostaje još puno toga da se uradi kako bi se postigla rodna ravnopravnost.  U stremljenju ka pravdi za sve građane, i dalje postoji jaka potreba za osnaživanjem žena.

Šef Misije EULEX Alexandra Papadopoulou izjavila je: „Dok proslavljamo Međunarodni dan žena, moramo se obavezati da ćemo zajedno raditi na efektivnim promenama. Ponosni smo na naša kolektivna dostignuća i dosadašnji napredak, naročito u oblasti vladavine prava, ali moramo udvostručiti napore kako bi se usredsredili na put koji je pred nama”.

EULEX se snažno zalaže za učešće žena u izgradnji mira, kao što je predviđeno Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1325, koja poziva na puno i ravnopravno učešće žena u svim naporima za očuvanje i promociju mira i bezbednosti. Kao takva, Misija će nastaviti da podržava rodnu ravnopravnost u svojim svakodnevnim aktivnostima, uključujući i kroz rad svoje mreže osoblja za rodna pitanja.

Na ovaj Međunarodni dan žena, ali takođe i svaki drugi dan, EULEX se obavezuje na pokret ‘Insistiranje na napretku (Press for Progress)’ i poziva na jednaka prava i mogućnosti za sve.

Radi obeležavanja ovog događaja, Kancelarija za odnose sa javnošću EULEX-a je objavila publikaciju koja slavi Žene koje rade u polju Vladavine Prava. Kliknite ovde da preuzmete knjigu: http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/WomenInTheRuleOfLaw.pdf