Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Rehabilitacija zatvorenika kroz planiranje kazne: radionica koju je organizovao EULEX za osoblje korektivne službe na Kosovu

30. maj 2022. god.

Od 24. do 27. maja, 56 članova osoblja korektivne službe Kosova (KSK) je prošlo obuku o primeni planova kazni za zatvorenike od strane dvojice finskih stručnjaka za pitanja korektivne službe tokom radionice koju je organizovala Misija vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEX). Planovi kazni opisuju aktivnosti koje svaki zatvorenik treba da obavi tokom izdržavanja njegove/njene kazne. Na osnovu procene potreba i povezanih rizika zatvorenika razvijeni su planovi u tesnoj saradnji sa zatvorenicima. Kao suštinski alat za promovisanje rehabilitacije zatvorenika, ovi planovi pomažu u sprečavaju ponovnog činjenja krivičnog dela i podržavaju uspešnu reintegraciju zatvorenika u njihovu lokalnu zajednicu što je bitno za zaštitu građana.  

Jaha Zaneli, rukovodilac pilot projekta jedinice za procenu i klasifikaciju zatvorenika (JPKZ) je objasnio trenutno funkcionisanje procesa planiranja kazne u KSK-u ukazujući na potrebu da se zatvorenici aktivno i stalno angažuju na svom ličnom putu ka promenama. Takođe je istakao važnost uključivanja socijalnih radnika, službenika korektivne službe, zdravstvenih radnika i psihologa u ovaj proces.

Govoreći o važnosti planova kazni, Ritva Vahakoski šefica EULEX korektivne jedinice je rekla: „planovi omogućavaju proces rehabilitacije zatvorenika: krajnji cilj svake zatvorske kazne. Iskustvo je pokazalo da se zatvorenicima koji prate prilagođene planove kazni pruža bolja prilika za zapošljavanje i nakon puštanja na slobodu postaju građani koji poštuju zakon.” Vahakoski je istakla da se EULEX raduje što će JPKZ postati u potpunosti operativna kada kosovski parlament izglasa novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija.

Tokom radionice učesnici su saznali više o dobrom funkcionisanju procedure procene finske kazneno-popravne službe i standardima EU u ovoj oblasti, osmišljavanju odgovarajućih aktivnosti koje se mogu uključiti u planove kazni, potrebi za ocenjivanjem i revizijom planova kazne kroz čitav trajanje kazne, kao i potrebi za integrisanjem bezbednosnih i sigurnosnih mera neophodnih da bi vreme provedeno u zatvoru bilo bezbedno za zatvorenike i ostale.

Naime Redenica Bellaka, pripravnik i socijalni radnik u pritvorskom centru u Prištini, izrazila je uverenje da će joj ova obuka značajno pomoći u planiranju kazne: „na osnovu mog ličnog iskustva planiranje kazne je veoma važno jer identifikuje konkretne potrebe zatvorenika što nam omogućava da intervenišemo u oblastima koje su najpotrebnije i olakšavaju njihovu reintegraciju u društvo. Veoma konkretan primer su slučajevi u kojima smo pomogli zatvorenicima da postanu svesni krivičnog dela koje su počinili: što je ključni korak ka njihovoj rehabilitaciji.”

EULEX aktivno pomaže KSK u razvoju procedura za planiranje kazne. U maju 2017. godine, Misija je organizovala obuku za 20 službenika KSK o tome kako da procene i kategorišu zatvorenike. KSK je 2018. godine pokrenula pilot projekat pri JPKZ uz podršku EULEX-a. U oktobru 2019. godine, EULEX je organizovao studijsku posetu Finskoj sa ciljem da upozna službenike KSK sa procesom sprovođenja procene rizika i potreba i kreiranja planova kazni.