Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

O skupu loše zamišljenih i nepotkrepljenih neistina i ličnih mišljenja Malkolma Simonsa

12. juli 2021. god.

Današnja izjava Malkolma Simonsa u Skupštini je skup loše zamišljenih i nepotkrepljenih nagađanja, neistina i ličnih mišljenja. Znajući da ne može biti tužen za klevetu, pošto je izjava Simonsa pokrivena imunitetom parlamentarne privilegije *,  on je učestvovao u namernoj kampanji dezinformacija koje se odnose na prekršaje koji su se navodno dogodili dok je radio za EULEX i koje imaju za cilj da služe konkretnim skrivenim motivima i interesima. Ovo vidimo kao još jedan pokušaj diskreditacije Misije od strane zainteresovanih za podrivanje vladavine prava na Kosovu i u samoj EU. Ovo je takođe odraz Simonsovog nezadovoljstva ishodom triju istraga koje su protiv njega vodile vlasti EU u Briselu, i podnele ih za dalje postupanje organima u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), nadležnim za njegovo upućivanje na dužnost. Čini se da je Simons takođe nezadovoljan i time što je sud Ujedinjenog Kraljevstva (UK) odbacio njegov građanskopravni zahtev, koji je on podneo protiv Misije i drugih institucija EU 2020. godine. Ukratko, nezadovoljan je svim pravnim postupcima protiv njega.

O profesionalnom iskustvu Simonsa u EULEX-u

Simons je bio službenik iz Ujedinjenog Kraljevstva, koji je od 2008. godine upućen na dužnost u EULEX na nekoliko funkcija i tokom većeg dela izvršnog mandata EULEX-a, koji je završen u junu 2018. godine. Tokom ovog perioda Simonsa je na dužnost upućivala Kancelarija za spoljne i poslove Komonvelta (FCO). On više ne radi za FCO, ali prema Simonsovoj izjavi, tokom svog perioda u EULEX-u redovno je izveštavao vlasti Ujedinjenog Kraljevstva. Danas je izjavio da je 2013. svoju zabrinutost podelio sa ambasadom Velike Britanije, a ne sa EULEX-om, EU ili kosovskim vlastima. Posle toga, ne samo da nije napustio EULEX, već se 2014. prijavio i prihvatio da postane predsednik EULEX-ovih sudija. Krajem 2015. godine, Simons je s ponosom javno izjavio da je EULEX bio posebno efikasan u vrstama predmeta na kojima je on radio. Prema današnjoj izjavi Simonsa, 2016. godine se takođe prijavio za predsednika Specijalizovanih veća Kosova, ali nije izabran.

Od 2014. do 2017. godine bio je predsednik EULEX-ovih sudija i u tom svojstvu bio je odgovoran za usmeravanje i nadgledanje rada EULEX-ovih sudija i ocenjivanje njihovog učinka. Kao predsednik EULEX-ovih sudija, Simons je bio u potpunosti uključen u sve pravosudne aktivnosti, uključujući navodne nepravilnosti koje je danas pomenuo, poput učešća u izboru sudija i dodeljivanju predmeta. 

Ako mu je prisustvo nepravilnosti bilo toliko jasno, zašto onda nije uradio svoj posao nadzornika i zašto nije odmah upozorio vlasti EU? Umesto toga, Simons je navode o neprimerenom ponašanju osoblja EULEX-a i EEAS-a izneo tek 2. septembra 2017. godine; odnosno,  nakon što je protiv njega pokrenuto nekoliko disciplinskih postupaka počev od oktobra 2016. godine. Nakon EULEX-a, Simons nijednom nije bio na funkciji sudije u Ujedinjenom Kraljevstvu.

O istrazi njegovih navoda 

Godine 2017. u Briselu je osnovan nezavisni istražni tim koji je vodio penzionisani sudija Evropskog suda pravde, i koji je bio zadužen da istraži navode o kršenjima koja je prijavio Simons. Kada mu se pružila prilika da potkrepi svoje razne navode, Simons nije sarađivao sa istražnim timom, niti je pružio dokaze koji bi potkrepili njegove tvrdnje.

O izjavi datoj na sudu u Velikoj Britaniji 

Simons je 2018. pokrenuo pravni postupak pred Centralnim radnim sudom u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, protiv svog bivšeg poslodavca, Kancelarije za spoljne i poslove Komonvelta (FCO) i nekoliko institucija EU, u kojem se ponovo pozvao na mnoge od istih navoda, uokvirene u potpuno drugačiji ugao u nadi da će dobiti sudski spor protiv FCO. Centralni radni sud u Londonu je 2020. godine odbacio zahtev Simonsa da EULEX učestvuje u ovom postupku. Simons nije uložio žalbu na tu odluku, pa Misija smatra da je stvar okončana.

O njegovom statusu uzbunjivača 

Što se tiče tvrdnji da je Simons uzbunjivač, on je zatražio da postane uzbunjivač tek nakon što je protiv njega pokrenuto nekoliko disciplinskih postupaka. Prvi izveštaj protiv Simonsa zbog teške povrede dužnosti podnet je 7. oktobra 2016. godine, a odluka o pokretanju disciplinske istrage doneta je u januaru 2017. godine. Nekoliko meseci kasnije, 2. septembra 2017. godine, Simons je prijavio navode o nedoličnom  ponašanju koji su uključivali osoblje EULEX-a i EEAS-a, tražeći zaštitu kao uzbunjivač. Do tada su protiv njega već postojale dve disciplinske istrage koje su bile u toku, što sugeriše da on nije tražio zaštitu uzbunjivača u dobroj nameri, već u pokušaju da skrene pažnju sa istraga koje su se vodile protiv njega.

O ranijim istragama i principu transparentnosti

Simons je bio predmet nezavisnih istraga o ozbiljnim navodima o nedoličnom ponašanju u tri pojedinačna slučaja, za vreme dok je bio sudija u EULEX-u. Ove istrage je vodio i finalizovao tim koji je formiran i imao je sedište u Briselu, kojim je predsedavao bivši sudija Evropskog suda pravde. U sva tri slučaja, saveti disciplinskog odbora preneti su Simonsu i organu nadležnom za njegovo upućivanje na dužnost, Kancelariji Ujedinjenog Kraljevstva za spoljne i poslove Komonvelta. Konačnu odluku o tome koje mere treba preduzeti kao odgovor na savet disciplinskog odbora u vezi sa nedoličnim ponašanjem Simonsa donosi organ u Ujedinjenom Kraljevstvu nadležan za njegovo upućivanje na dužnost.

Zarad transparentnosti, pozivamo Simonsa da izveštaje, zaključke i preporuke disciplinskog odbora podnese Skupštini Kosova, kako bi omogućio poslanicima da u potpunosti ispitaju njegove tvrdnje. Simons je jedini koji može podneti ove izveštaje Skupštini, jer su ostale uključene institucije u obavezi da poštuju poverljivost.  

O Simonsovim današnjim konkretnim navodima  

Predmet “Klečka”: Tvrdnje Simonsa o predmetu “Klečka” u suprotnosti su sa stvarnošću. On tvrdi da mu je jedan sudija rekao da bi njegov posao mogao biti ugrožen ako optuženi ne budu osuđeni. Međutim, nakon što je sudsko veće kojim je predsedavao gospodin Simons oslobodilo optužene u septembru 2013. godine, Simons ne samo da nije izgubio svoj posao, već je godinu dana kasnije čak imenovan za predsednika EULEX-ovih sudija. Simons je takođe rekao da je predmet “Klečka” predmet koji nikada nije trebalo da bude na suđenju. A on je bio taj koji je sudio u tom predmetu, kao predsednik pretresnog veća. Prema tome, ako nije smatrao da predmet treba doneti na sud, imao je priliku da se zatraži svoje izuzeće.

Predmet “Drenica II”: Sastav veća u predmetu “Drenica II” bio je zakonit. Stranke nisu uložile nijedan prigovor u vezi sa sastavom pretresnog veća tokom glavnog pretresa. Simonsa treba podsetiti da je posle odluke Ustavnog suda iz 2018. godine, 2019. godine doneta odluka sudskog veća Ustavnog suda sa isključivo kosovskim sudijama u sastavu, koje su jednoglasno odbacile konačnu žalbu u predmetu ratnih zločina „Drenica II“, potvrdivši pet presuda. Ovo opovrgava sve navode o pristrasnosti prvostepenog sudskog veća.

O navodima da je EULEX predao spise predmeta srpskim tužilaštvima: Ponavljamo: EULEX nikada nije predao nijedan predmet ratnih zločina srpskim organima tužilaštva, niti se odrekao ovlašćenja nad istražnim spisima i predmetima. Pozivamo Simonsa da navede predmete za koje tvrdi da ih je Misija predala srpskim vlastima. 

O zaštiti svedoka: Mere zaštite svedoka pružene su samo u skladu sa kosovskim zakonodavstvom, svedocima koji su se javili sa dokazima i za koje je pouzdano dokazano da su u ozbiljnoj opasnosti nakon što su zadovoljili stroge kriterijume izbora. EULEX nastavlja da upravlja svojim rezidualnim programom zaštite svedoka, te i dalje pruža bezbednost svedocima u skladu sa postojećim zakonskim odredbama. 

Osoblje EULEX-a doprinosi vladavini prava na Kosovu  

Većina institucija, uključujući EULEX, ima Kodeks ponašanja za rešavanje bilo kakvih disciplinskih ili etičkih prekršaja. Za sve institucije je važno kako se takvi prekršaji rešavaju. EULEX je ozbiljno shvatio sve navode o bilo kakvom prekršaju i odmah pokrenuo disciplinski postupak protiv ograničenog broja članova osoblja optuženih za prekršaje, uključujući bilo kakve finansijske prekršaje. Međutim, EULEX predstavlja mnogo više od Simonsa i nekolicine drugih koji su postali predmet disciplinskog postupka. Bivši članovi međunarodnog i lokalnog osoblja EULEX-a su među najistaknutijim svetskim umovima u oblasti prava. Ponosni smo što vidimo kako bivši članovi našeg osoblja gone i sude u predmetima na međunarodnim i nacionalnim sudovima ili rade kao stručnjaci za vladavinu prava u raznim zemljama širom sveta. Ali, što je najvažnije, posebno smo ponosni na naše bivše članove lokalnog osoblja koji sada rade kao sudije, tužioci i pravni službenici u pravosudnom sistemu Kosova. 


*Član 9. Zakona o parničnom postupku protiv klevete i uvrede predviđa imunitet za sve izjave svedoka pozvanih da svedoče pred parlamentarnim odborima.