English Shqip / Srpski
Rule of Law Handbook

Ç’është EULEX-i ?

 

Misioni:

EULEX-i e përkrah Kosovën në rrugën e saj drejt integrimeve më të mëdha Evropiane në fushën e sundimit të ligjit. Aftësitë dhe ekspertiza e EULEX-it janë duke u përdorur në mbështetje të synimeve kryesore të BE-së në procesin e liberalizmit të vizave, studimin e fizibilitetit dhe dialogun Prishtinë-Beograd. EULEX-i, po ashtu, e përkrah dialogun e strukturuar mbi sundimin e ligjit, të udhëhequr nga Brukseli. EULEX-i është duke e vazhduar përkushtimin e tij në luftën kundër korrupsionit dhe bashkëpunimit të ngushtë me kolegët vendas për ta arritur qëndrueshmërinë dhe praktikat më të mira të BE-së në Kosovë. EULEX-i i jep prioritet vendosjes së sundimit të ligjit në veri.

Fakte të shkurtra:

Mandati: deri më 14 qershor 2016
Shefi i misionit: Gabriele Meucci
Selia: Prishtinë, Kosovë
Stafi: EULEX-i ka rreth 1,600 të punësuar ndërkombëtarë dhe vendas
Buxheti: Buxheti vjetor është rreth 111 milionë euro

Struktura:

Misioni është i ndarë në dy ‘sektorë’: 'Sektori Ekzekutiv' dhe 'Sektori i Fuqizimit'. Sektori ekzekutiv heton, ndjek penalisht dhe gjykon raste të ndjeshme duke i përdorur funksionet e tij ekzekutive. Sektori i fuqizimit i monitoron, mentoron dhe këshillon kolegët vendas në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganës.

Historiku:

EULEX-i e ka arritur funksionalitetin e plotë në prill të vitit 2009. Veprimi i përbashkët i BE-së i muajit shkurt 2008 dhe vendimi i Këshillit i muajit qershor të vitit 2010 e paraqesin bazën ligjore për këtë mision. EULEX-i punon në kuadër të kornizës së Rezolutës 1244 të OKB-ës.

EULEX-i përkrahet nga 28 shtetet anëtare të Bashkimit Europian dhe 5 vende tjere kontribuese (Kanada, Norvegjia, Zvicra, Turqia dhe SHBA).

Baza Ligjore: