Fillimi  BreadCrumbTrailerMultimedia  BreadCrumbTrailerLegally Correct

Legally Correct

20 nëntor 2017

Përderisa ky mision në mënyrë të natyrshme përqendrohet shumë në korrektësinë politike të tij, ai gjithashtu nuk duhet ta harrojë rëndësinë e korrektësisë ligjore. Stafi i misionit të EULEX-it përfshin shumë ekspertë ligjorë që punojnë brenda shtyllave të shumta të sistemit të drejtësisë. Për ta theksuar rëndësinë e saktësisë dhe precizitetit në shkrimet ligjore, një Zyrtare Ligjore e Prokurorisë së EULEX-it, Natalie Dawson, e krijoi një program për zyrtarët ligjorë të Prokurorisë së Kosovës dhe për bashkëpunëtorët profesionalë, duke u bashkuar me dy ekspertë të Gjykatës Ndërkombëtare Penale për të ofruar trajnime për përmirësimin e kapaciteteve të këtyre profesionistëve kryesorë për të marrë përsipër sa më shumë nga hartimi i teksteve ligjore të deleguara nga prokurorët. Kjo ka për qëllim që t’ua lehtësojë punën të dyja palëve - zyrtarët ligjorë përfitojnë ekspertizë më të madhe në detyrat e tyre të përditshme, kurse prokurorët kanë më shumë kohë për të qenë në gjykatore.

Menaxherja e Projektit Natalie Dawson shpjegon: "Tash kur EULEX-i gradualisht është duke i dorëzuar lëndët penale tek prokuroritë e Kosovës, ky lloj trajnimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për t’i shtuar aftësitë e të gjithë profesionistëve kryesorë që punojnë në ato zyra, për ta bërë tranzicionin sa më të lehtë."

Ky lloj i ekspertizës i ofruar nga Misioni ynë vlerësohet shumë nga kolegët vendas. Në fakt, kjo është hera e parë që EULEX-i e ka përcaktuar këtë grup të rëndësishëm profesionistësh për trajnim. Pjesëmarrësit nuk ngurrojnë ta ndajnë së bashku vlerësimin e tyre për përvojën e të nxënit, gjë që do t'i bëjë sfidat e ardhshme shumë më lehta. 

Kësisoj, zj. Gentiana Mustafa, zyrtare ligjore në Prokurorinë Themelore në Gjilan, thekson se: "Përvoja është shtylla kryesore për shkathtësi të shkëlqyera në shkrimin e dispozitave ligjore. Ky trajnim padyshim do të shërbejë si ndihmë shtesë në teknikat e mia të hartimit të teksteve ligjore dhe gjithashtu do të më ofrojë një perspektivë të BE-së për mënyrën se si bëhet kjo. "

Në fund të fundit, paraqitja e mocioneve dhe vendimeve të cilësisë së lartë, brenda një afati të arsyeshëm kohor, e promovon administratën dhe interesat e drejtësisë, si dhe një mjedis më produktiv për të gjitha palët e përfshira në këtë proces dhe mekanizëm kompleks të hartimit të teksteve ligjore. Kjo është një situatë ku fitojnë të gjithë. Kjo pra ka të bëjë me korrektësinë ligjore.

Prapa

Gratë në sundimin e ligjit

SPROVAT E JETËS SJELLIN REZULTATET MË TË MIRA – NJIHUNI ME NATALIE DAWSON

SPROVAT E JETËS SJELLIN REZULTATET MË TË MIRA – NJIHUNI ME NATALIE DAWSON

Puna e palodhshme dhe sfiduese ka qenë një prej karakteristikave kryesore në jetën personale dhe profesionale të Natalie Dawson.

Profili Video

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Udhëheqës i Njësisë Këshilluese për Çështje të Policisë dhe Kufirit, shpjegon punën e tij dhe sfidat me të cilat përballet në Kosovë.